Deze subsidies veranderen
regelmatig, controleer en
verifieer dit altijd goed met
de desbetreffende instanties.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Via het Sociaal Fonds Taxi
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) vindt het belangrijk dat werknemers voldoende opleiding krijgen. Daarom geeft het ESF
subsidies aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers. Maximaal 40% van opleidings- en examenkosten
worden gesubsidieerd. Ook u, als werkgever in de taxibranche en de bedrijfstak Besloten Busvervoer, kunt zo’n ESF-subsidie
aanvragen.
Wilt u een ESF-subsidie aanvragen? Kijk eens of u aan de voorwaarden voldoet. Alleen dan komt u in aanmerking voor subisidie.
• u bent werkgever of zzp’er in de taxi- of touringcarbranche;
• de cursist is bij u in dienst, of u bent al gevestigd als zzp'er voor de start van de opleiding;
• de opleiding wordt gevolgd én afgerond tussen 1 mei 2009 en 30 april 2010, of
• de opleiding wordt gevolgd én afgerond tussen 1 november 2009 en 31 oktober 2010;
• de door u gekozen opleiding en opleiders staan in de lijst met opleidingen van het betreffende project;
• het opleidingsniveau van de cursist is vóór de start van de opleiding maximaal MBO-opleiding niveau 4 (zie formulier Aanvraag
Opleidingssubsidie).
Via de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van
Mobiele Kranen (SOOB).
SOOB verstrekt subsidies aan de werkgevers voor scholing van werknemers. De opleiding van werknemers vindt op twee
manieren plaats:
subsidiëring van de kosten van de cursussen van 25% tot 50%
bijdrage in de loonkosten voor opleidingsuren in werktijd (maandag tot en met vrijdag) van € 25 per dagdeel (ook wel
loonsuppletie genoemd)
In de Informatieset subsidiebeleid 2010 leest u alle informatie over deze subsidies en de voorwaarden die daarvoor gelden. Ook
leest u daarin hoe u een subsidie kunt aanvragen. Deze informatieset kunt u hier downloaden.
De sector verticaal transport neemt een bijzondere positie in de bedrijfstak in. SOOB heeft een op zich zelf staand
stimuleringsbeleid hiervoor. Lees alles over de subsidie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure in de Informatieset
Subsidiebeleid Verticaal Transport 2010. De informatieset kunt u hier downloaden.
Voorwaarden
Uiteraard zijn er voorwaarden aan de subsidie verbonden. Zo is een voorwaarde dat het bedrijf aangesloten moet zijn en premie
heeft betaald aan de SOOB. Ook moet door middel van het meezenden van een recente salarisstrook worden aangetoond dat de
werknemer in dienst is bij de werkgever en dat op zijn loon de SOOB-bijdrage wordt ingehouden. Een andere voorwaarde is dat de
opleiding een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de medewerker. Die ontwikkeling moet van betekenis zijn voor het bedrijf of
de branche. Alle voorwaarden vindt u uitvoerig terug in de informatiesets.
Aanvragen
Voor het aanvragen van subsidie kunt u het Aanvraagformulier SOOB gebruiken. Het aanvraagformulier is in de informatiesets
Deze subsidies veranderen regelmatig, controleer en verifieer dit altijd goed met de
desbetreffende instanties.
RICHTLIJN
CODE 95
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE