Nieuws over de richtlijn
vakbekwaamheid bekend
gemaakt door het CBR/CCV.
Voor het actueele nieuws, zie
de CCV-website.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
15-07-2010 Vrijstelling theorie examens vakbekwaamheid voor houders geldig rijbewijs
Om te voorkomen dat chauffeurs onnodig theorie examens Rijbewijs + Vakbekwaamheid afleggen, wil CCV de wettelijk
vastgelegde vrijstellingsregeling voor chauffeurs in het bezit van een geldig rijbewijs extra onder de aandacht brengen.
Vrachtautochauffeurs
·
Een chauffeur met rijbewijs C (afgegeven na 10 september 2009) die de vakbekwaamheid C wil halen is vrijgesteld van
het theorie examen Rijbewijs en vakbekwaamheid deel 1 (RV1).
·
Een chauffeur met rijbewijs C die het rijbewijs D wil halen moet voor toelating tot het praktijkexamen in het bezit zijn van
geldige uitslagen voor alle theorie examens (RV1 en R2D)
·
Een chauffeur in het bezit van het chauffeursdiploma goederenvervoer behaald voor 10 september 2009, maar waarvan
het bijbehorend rijbewijs pas is afgegeven na 10 september 2009 is voor het behalen van de vakbekwaamheid C
vrijgesteld van de theorie examens V2 en V3.
·
Een chauffeur in het bezit van het chauffeursdiploma goederenvervoer behaald voor 10 september 2009, die nu alsnog
het bijbehorend rijbewijs wil behalen moet voor toelating tot het praktijkexamen C in het bezit zijn van geldige uitslagen
voor alle theorie examens (in dit geval RV1 en R2).
Buschauffeurs
·
Een chauffeur met rijbewijs D (afgegeven na 10 september 2008) die de vakbekwaamheid D wil halen is vrijgesteld van
het theorie examen Rijbewijs en vakbekwaamheid deel 1 (RV1).
·
Een chauffeur met rijbewijs D die het rijbewijs C wil halen moet voor toelating tot het praktijkexamen C in het bezit zijn van
geldige uitslagen voor alle theorie examens (RV1 en R2C)
·
Een chauffeur in het bezit van het chauffeursdiploma bus behaald voor 10 september 2008, maar waarvan het
bijbehorend rijbewijs pas is afgegeven na 10 september 2008 is voor het behalen van de vakbekwaamheid vrijgesteld van
de theorie examens V2 en V3.
·
Een chauffeur in het bezit van het chauffeursdiploma personenvervoer behaald voor 10 september 2008, die nu alsnog
het bijbehorend rijbewijs D wil behalen moet voor toelating tot het praktijkexamen D in het bezit zijn van geldige uitslagen
voor alle theorie examens (in dit geval RV1 en R2D).
25-06-2010 Wijzigingen in diverse documenten van praktijktoetsen en toets besloten terrein C/D
De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd in de inrichtingseisen, normeringinstructies en scenario’s voor de toets besloten
terrein en de praktijktoetsen C en D:
Aan de toets besloten terrein: om nogmaals de aandacht te vestigen op het belang van het correct afstellen van de spiegels mede
met het oog op het opheffen van een eventuele dode hoek:
·
In de normeringinstructie is toegevoegd “De toets start als de kandidaat zijn voertuig opstelt op de spiegelafstelplaats.”
·
In de scenario’s is onder uitvoering toegevoegd” De kandidaat controleert de spiegels en overige zichtverbeterende
systemen en stelt deze zelf goed af.”
In de uitvoeringsregeling afname praktijktoetsen is de overlap tussen 4.3 en 5.4 weggehaald:
·
registratie van voldoende / onvoldoende resultaat binnen 3 dagen
·
registratie van afgebroken / niet verschenen (niet kunnen tonen van geldige legitimatie komt overeen met niet
verschenen) binnen 30 minuten
21-06-2010 Aanvullende eisen voor nascholingscursussen met een e-learning component beschikbaar.
Vanaf heden zijn er aanvullende eisen voor nascholingscursussen met een e-learning component.
16-06-2010 Wijzigingen in sanctiereglement toetsen en nascholing richtlijn vakbekwaamheid
Er zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd in het sanctiereglement.
Kijk hier voor het nieuwe sanctiereglement.
15-06-2010 Module RV1 Verkeer komt te vervallen
Vanaf 8 september 2010 kan de module RV1 Verkeer niet meer worden afgelegd.
Deze module Verkeer bood CCV tijdelijk aan voor kandidaten die vóór 8 september 2008 het theorie-examen Techniek C hadden
behaald.
De uitslag van het oude examen Techniek had een geldigheidsduur van twee jaar. Vanaf september 2010 zullen er daarom geen
kandidaten meer zijn met een geldige uitslag van het examen Techniek.
Vanaf 8 september 2010 moeten kandidaten, om de module Verkeer te behalen, het gehele examen RV1 met een positief resultaat
afleggen.
Capaciteit (examenplekken) voor deze examens kunnen worden gekocht tot en met 31 juli 2010. Kandidaten kunnen tot en met 31
augustus hierop worden gereserveerd.
26-04-2010 Wijzigingen theorie-examens vakbekwaamheid C en D
Wijziging toetsmatrijs naar aanleiding van wetswijziging AETR
Vanwege het inhoudelijk gelijktrekken van de AETR-regeling met de verordening (EG) nr. 561/2006 komt de huidige toetsterm 5.5
uit de Toetsmatrijs voor het theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie C (R2/V2-3C) en categorie D (R2/V2-3D), te
vervallen. Vragen over deze toetsterm zullen vanaf 1 juni 2010 niet meer zijn opgenomen in de theorie-examens.
Wijziging cesuur examens V3C
Vanaf 7 september 2009 wordt als onderdeel van het examentraject voor vrachtautochauffeurs het theorie-examen
Vakbekwaamheid deel 3 (V3C) afgenomen. De initiële cesuur is op basis van diverse pilot-examens bij de invoering vastgesteld op
een score van minimaal 31 vragen goed. CCV wil trapsgewijs (op basis van resultaten en ervaringen) naar een cesuur gaan van
minimaal 36 vragen goed (wat overeenkomt met ongeveer 80%. Het percentage dat ook bij de andere examens wordt
gehanteerd).
Na een zorgvuldige evaluatie van de slagingspercentages van het theorie-examen V3C is besloten dat vanaf 1 juni 2010 de cesuur
voor deze examens aangepast wordt naar minimaal 33 vragen correct beantwoord.
21-04-2010 Venstertijden nascholing
De laatste maanden heeft CCV signalen uit de sector ontvangen dat de huidige aanvangstijd voor de nascholingscursussen (vanaf
8 uur) in een aantal gevallen te laat is. Daarom is besloten vanaf 1 mei de mogelijke aanvangstijd van cursussen te vervroegen
naar 7 uur. De venstertijden voor de uitvoering van nascholingscursussen worden daardoor van 7 tot 22 uur van maandag tot en
met vrijdag en van 7 tot 18 uur op zaterdag. Dit geldt uitsluitend voor nascholingscursussen en voor het veiligheidscertificaat voor
de heftruck of de reachtruck (VCH). De venstertijden voor praktijktoetsen wijzigen niet.
25-03-2010 Wijziging minimumeisen ADR nascholing
Met ingang van vandaag zijn de minimumeisen ADR voor de nascholingcursussen aangepast.
Deze zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe certificeringen.
In de vorige minimumeisen was onvoldoende duidelijk aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor het kunnen
laten meetellen van de uren voor nascholing.
Criterium hierbij is dat een cursusdag minimaal 7 klokuren moet duren exclusief pauze.
 Mocht u nog vragen hebben over deze wijziging kunt u contact opnemen met Hannie Graaf via (070) 413 03 30.
11-01-2010 Wijziging theorie-examens bus
Per 1 januari 2010 is de vergunning voor collectief personenvervoer (CPV) uit de Wet personenvervoer komen te vervallen. De
CPV wordt vervangen door de communautaire vergunning. Bij binnenlands vervoer is de aanwezigheid van een gewaarmerkt
afschrift van de communautaire vergunning verplicht in plaats van een vergunningbewijs voor collectief personenvervoer.
In de theorie-examens R2D, V2D en V3D wordt gedurende een overgangstermijn van drie maanden nog gevraagd naar de
vergunning voor collectief personenvervoer. Per 1 april 2010 zijn alle theorie-examens aangepast aan de nieuwe situatie. De
aangepaste toetsmatrijs is medio januari te vinden op onze website.
03-12-2009 Opknippen praktijktrainingen en meerdaagse nascholingscursussen
Vanaf 1 januari 2010 kunnen ook certificeringen aangevraagd worden voor de opgeknipte varianten van de praktijktrainingen en
meerdaagse nascholingscursussen. Hiertoe zijn de voorwaarden voor het opknippen van een (eendaagse) nascholingscursus
aangepast en zijn er aanvullende voorwaarden toegevoegd. Het opknippen van een cursus moet bijdragen aan een grotere
flexibiliteit voor het bedrijfsleven bij het volgen van nascholing.
RICHTLIJN 
CODE 95
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE