Onderzoek heeft
aangetoond dat meer dan
90% van alle ongevallen
wordt veroorzaakt door het
falen van de mens.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Verantwoord ondernemen, goede trend
Een bedrijf dat winst maakt is een goed bedrijf, leerden we vroeger bij economie. Maar wat als die winst ten koste gaat van
anderen? Van kinderen in de derde wereld die de grondstoffen voor een prikkie aanleveren, bijvoorbeeld? Of van het milieu? Of
van de buren die in de herrie of stank komen te zitten om het bedrijf winst te bezorgen?
“Een goed bedrijf maakt niet alleen winst, maar houd ook rekening met alle andere factoren. Op termijn betaalt dit zichzelf terug.”
Een van de nadelige effecten voortvloeiend uit de transportbedrijfs-voering is de milieuvervuiling. Dit is een hot item in de
hedendaagse problematiek. Door vernieuwing van het wagenpark met nieuwere en schonere motoren is men hier natuurlijk al mee
bezig. Hiermee wordt een optimaal materiaalniveau bereikt. Maar wanneer dit ondeskundig wordt onderhouden of wordt
gehanteerd bereikt men niet het beoogde rendement, t.a.v. milieu (CO2 uitstoot), brandstofbesparing en schadebeperking.
De tijden veranderen
Tijden veranderen, de mens en maatschappij veranderen ook. Het wordt steeds drukker en hectischer. Maar ook de techniek van
de huidige motoren is sterk veranderd. Milieu vriendelijker, schoner, zuiniger en stiller zijn hot items. Dit vraagt echter ook allemaal
om meer kennis en vaardigheden, zodat er ook bereikt kan worden wat men hiermee voor ogen heeft. Veranderen wij mee?
Gedragsbeïnvloeding
Het gaat om gedragsbeïnvloeding in het algemeen en om verkeerseducatie in het bijzonder. Als je verkeerseducatie breed
interpreteert, kun je daaronder ook training, rijexamens en voorlichting verstaan. De vraag die vervolgens wordt gesteld is of en
hoe verkeerseducatie in brede zin bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Een van de conclusies: naast de huidige rijopleiding, die
vaardigheid en kennis bijbrengt, moet een apart traject worden opgezet dat verkeersopvoeding kan worden genoemd! Je kunt
gedrag van mensen niet rechtstreeks sturen. Het is belangrijk om te beseffen dat je hooguit voorwaarden van dat gedrag kunt
sturen waaronder mensen het ene of het andere gedrag gaan vertonen.
Simplificerend zijn de gedragvoorwaarden in het verkeer:
- Weten.
Op de hoogte zijn en beseffen van wat er moet en kan gebeuren (beschikken over voldoende kennis en inzicht).
- Kunnen.
In staat zijn om te doen wat nodig is (beschikken over voldoende vaardigheid en faciliteiten).
 Willen. 
Bereid zijn om te doen wat nodig is (beschikken over voldoende motivatie). Als je verkeersgedrag wilt beïnvloeden
moet je er voor zorgen dat deze drie voorwaarden van het betreffende gedrag in orde zijn. Dan kun je ervan uitgaan
dat het gedrag getoond zal worden.
RICHTLIJN
CODE 95
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE